Family Serranidae (Sea basses: groupers and fairy basslets)

Genus

TaxonVernacular name (ENG)VideosPhotos
 Acanthistius (11)00
 Aethaloperca (1)00
 Alphestes (3)00
 Anatolanthias (1)00
Anthias (14)16
 Anyperodon (1)00
 Aporops (1)00
 Aulacocephalus (1)00
 Baldwinella (2)00
 Bathyanthias (3)00
 Belonoperca (2)00
 Bullisichthys (1)00
 Caesioperca (2)00
 Caesioscorpis (1)00
 Caprodon (3)00
 Centropristis (5)00
Cephalopholis (24)14
 Chelidoperca (8)00
 Choranthias (2)00
 Cratinus (1)00
 Cromileptes (1)00
 Dactylanthias (2)00
 Dermatolepis (3)00
 Diplectrum (12)00
 Diploprion (2)00
 Dules (1)00
 Epinephelides (1)00
Epinephelus (88)09
 Giganthias (2)00
 Gonioplectrus (1)00
 Gracila (1)00
 Grammistes (1)00
 Grammistops (1)00
 Hemanthias (5)00
 Hemilutjanus (1)00
 Holanthias (2)00
 Hypoplectrodes (8)00
 Hypoplectrus (17)00
 Hyporthodus (14)00
 Jeboehlkia (1)00
 Lepidoperca (10)00
 Liopropoma (31)00
 Luzonichthys (6)00
 Meganthias (4)00
Mycteroperca (15)02
 Nemanthias (1)00
 Niphon (1)00
 Odontanthias (15)00
 Othos (1)00
 Paralabrax (10)00
 Paranthias (2)00
 Parasphyraenops (2)00
 Plectranthias (49)00
Plectropomus (9)02
 Pogonoperca (2)00
 Pronotogrammus (3)00
Pseudanthias (66)02
 Pseudogramma (11)00
 Rabaulichthys (4)00
 Rainfordia (1)00
Rypticus (10)02
 Sacura (4)00
 Saloptia (1)00
 Schultzea (1)00
 Selenanthias (3)00
 Serraniculus (1)00
 Serranocirrhitus (1)00
Serranus (33)014
 Suttonia (3)00
 Tosana (1)00
 Tosanoides (4)00
 Trachypoma (1)00
 Triso (1)00
Variola (2)01
 Zalanthias (1)00

Species

Species profile
  • Is marine

Vernacular names for family Serranidae

LanguageNameSource
Englishsea basses: groupers and fairy bassletsWorms
GermanZackenbarscheWorms
JapaneseハタWorms
SwedishhavsabborrfiskarWorms
View more info about this Family at